Werfnavigasie
Argief

GEREFORMEERDE KERK: BOKSBURG-SUID

KATKISASIE 2002

Katkisasiekommissie

Voorsitter: Greg Aucamp (011-893-2580; 083-630-9615)

GroepHulpkatageetTel. NommerAflosTel. Nommer
VoorskoolLisa Janse van Vuuren916-1503Hester Stokes916-1315
Graad 1Liesbet Venter917-3360Annatjie Venter896-1559
Graad 2Annalize Redelinhhuys892-1992Kobie Scholtz913-2594
Graad 3Tish Bester 893-1665Sandra Kruger896-4562
Graad 4Magriet Marx913-2874Deon Janse Van Vuuren896-3625
Graad 5Ronel Badenhorst896-3645Wilma Steenkamp913-2218
Graad 6Cornel Nahringbauer893-1645Stefaan Scholtz913-2594
Graad 7Lindie de Ru083-301-7143Peet van Staden913-1555
Graad 8Tania Labuschagne082-374-2052Deliana Kruger913-1124
Graad 9Jan Steenkamp913-2218Sakkie Kruger896-1924
Graad 10Dawie Kruger896-4562Willie du Toit917-6925
Graad 11Stephan Briel893-2035Daan le Roux896-1124

Werkswyse vir Hantering van die Katkisasie

 1. Indeling van Kinders:

  • Die voorsitter van die katkisasiekommissie kry by die attesskriba die nuutste gemeentelys van al die lidmate met kinders met die volgende detail:
   • name, adresse, tel.nr's., wyke, ouderdomme van die kinders en die
   • naam, adres en tel.nr. van die wyksouderling van die kinders.
  • Die voorsitter (katkisasie) kontroleer die name van die kinders teen die registers van die kategete en maak seker dat al die kinders wat katkisasie moet ontvang ingedeel is. (Doen indeling waar nodig en stel kategeet in kennis.)
  • Nuwe lidmate se kinders se besonderhede word, soos wat attestate ontvang word, aan die voorsitter (katkisasie) deurgegee wat dit verder hanteer (ouers, ouderlinge en kategete laat weet)
  • Voorsitter (katkisasie) moet ook kennis neem van kinders wie se ouers nie lidmate is nie, maar wat die katkisasie bywoon.

 2. Kontrole deur Kategete:

  • Die kategeet neem elke Sondag register en teken dit aan.
  • Kontroleer ook die kwaliteit en getrouheid van die kind se werk.
  • Stel 6 maandeliks 'n verslag / rapport op oor die kind se werk. Dit word ook deur die voorsitter (katkisasie) en die kind se ouderling geteken.
  • Die werk van die kinders behoort weekliks deur die kategeet geteken te word.
  • Opmerkings kan deur die kategeet by die kind se werk geskryf word, indien nodig.
  • 'n Kort samevattende verslag van die werk van elke kind in 'n kategeet se klas moet voor elke huisbesoek aan die kind se ouderling gegee word, vir bespreking tydens huisbesoek indien nodig.
  • Indien die kind se werk / bywoning nie na wense is nie, moet die kategeet:
   • weeklikse skriftelike opmerkings by die werk van die kind maak;
   • die nodige opmerkings op die verslag aan die ouderling maak en,
   • dit met die kind se ouderling te bespreek.

 3. Kontrole deur Ouderlinge:

  • 'n Groep ouderlinge sal aangewys word om saam met die voorsitter van die katkisasiekommissie op 'n weeklikse basis die katkisasie by te woon. Daar sal van hulle verwag word om :
   • die opening te behartig of te delegeer aan 'n geskikte persoon;
   • al die klasse se bywoning en voorbereiding te monitor;
   • in probleematiese gevalle onmiddellik die wyksouderling te betrek en in te lig sodat pro-aktief opgetree kan word.
  Die wyksouderling behoort:
  • Te weet watter kinders in sy wyk katkisasie moet bywoon
  • Teen die tyd van die ouderlinge werkswinkel 'n verslag van die kategeet te ontvang.
  • Die verslag met die ouers en kinders te bespreek tydens huisbesoek.
  • Saam met die kategete ouerbetrokkenheid en toewyding van die kinders aanmoedig.
  • Die predikant te betrek, indien nodig.
  • Normale tugprosedures toe te pas, waar nodig.

 4. Vergadering met die Ouers:

  • Aan die begin van 'n jaar moet die voorsitter (Katkisasie) met al die ouers en kinders 'n gesamentlike vergadering hou waar die kernreŽlings deurgegee word, soos:
   • Tye en roetines
   • Voorstelling van die kategete en katkisasiekommissie
   • Inligting oor lesvoorbereiding
   • Wat van kinders en ouers verwag word
   • Hoe die sang vir die kinders werk
   • Wat die rol van die voorsitter is
   • Die katkisasie opening se hantering
   • Skakeling met die attesskriba en ouderlinge
  Daarna behoort die groepe te verdeel en die ouers en kinders 'n kort vergadering met die onderskeie kategete te hou waar:
  • Die werkswyse van die spesifieke klas bespreek word.
  • Die lesmateriaal uitgedeel word
  • Register geneem word
  • Die verskoningprosedure hanteer word
  • Die jaarprogram uitgedeel word
  • Die registrasievorm voltooi word vir elke kind
  • Die kategeet aan die kinders en ouers sÍ wat van hulle verwag word

 5. KontrolelÍer:

  • Elke kategeet behoort 'n lÍer te hÍ waarin die volgende is:
   • Die Register
   • Die Wykslyste
   • Die Registrasievorms
   • Die Jaarprogram
   • 'n Lys met die besonderhede van die katkisasiekommissie
   • Die verslagvorms vir ouderlinge
   • Die rapporte van die kinders vir die ouers
   • Die leerstof

 6. Algemeen:

  • Die voorsitter (katkisasie) behoort nie self 'n klas te hÍ nie, maar as koŲrdineerder, skakelpersoon en kontroleerder op te tree.
  • 'n Ouderling moet voorsitter van die katkisasie wees en op elke vergadering van die Kerkraad en diakens verslag doen
  • Die kategete moet goed voorbereid wees
  • Die kategete moet goeie kommunikasie met al die rolspelers bewerk.
  • Die kategete moet hul administrasie op datum hou.
  • Die kategete moet betyds reŽl met die plaasvervanger indien afwesig.
  • Die lÍer moet aan plaasvervangers oorhandig word indien afwesig of met uittrede.