Exactly typed version of Government Notice 633 of 1940
promulgated in Government Gazette dated 19 April 1940


No. 633. ][19 April 1940. No. 633. ][19 April 1940.
His Excellency the Governor-General-in-Council has been pleased, under the provisions of sub-section (3) (b) of section thirty-eight of the South Africa Defence Act, 1912, to appoint and establish, with effect from 1st March 1940, the Military Police Corps as a unit of the Active Citizen Force. Dit het Sy Eksellensie die Goewerneur-generaal-in-rade behaag om, kragtens die bepalings van sub-artikel (3) (b) van artikel agt-en-dertig van die "Zuid-Afrika Verdedigings Wet, 1912" van 1 Maart 1940 af, die Korps MilitÍre Polisie as 'n eenheid van die Aktiewe Burgermag op te rig en in te stel.