Exactly typed version of Proclamation 290 of 1938
promulgated in Government Gazette dated 30 December 1938


No. 290, 1938 ] No. 290, 1938 ]
ESTABLISHMENT OF THE "THE SOUTH AFRICAN CORPS OF MILITARY POLICE" AS A UNIT OF THE SOUTH AFRICAN PERMANENT FORCE INSTELLING VAN "DIE AFRIKAANSE KORPS MILITÍRE POLISIE" AS 'N EENHEID VAN DIE SUID-AFRIKAANSE STAANDE MAG.
Whereas by sub-section (3) of Section one of the South African Defence Act Amendment Act, 1922, it is enacted that the Governor-General may, by proclamation in the Gazette, establish and designate units to be included in the South African Permanent Force

Now, therefore, under and by virtue of the power and authority in me vested by the aforesaid section, I do hereby declare, proclaim and make known that from the First day of November, One thousand Nine hundred and thirty-eight, shall be included in the South African Permanent Force the style and designation mentioned the following unit -

South African Corps of Military Police.
Nademaal dit by sub-artikel (3) van artikel een van die "Zuid-Afrika Verdedigings Wet Wysigings Wet, 1922" bepaal is dit dat die Goewerneur-generaal by proklamasie in die Staatskoerant eenhede kan oprig en aandui vir inlywing by die Suid-Afrikaanse Staande Mag

So is dit dat ek, kragtens en ingevolge die bevoegdheid en gesag aan my verleen by voorgenoemde artikel, hierby verklaar, proklameer en bekendmaak dat van die eerste dag van November, Eenduisand Negehonderd Agt-en-dertig daar by die Suid-Afrikaanse Mag 'n eenheid met name "Die Suid-Afrikaanse Korps MilitÍre Polisie" ingelyf word
GOD SAVE THE KING
GOD BEHOEDE DIE KONING
Given under my Hand and the Great Seal of the Union of the South Africa at Pretoria, this thirteenth day of December One Thousand Nine hundred and Thirty-eight Gegee onder my Hand en die GrootsŽel van die Unie van Suid-Afrika te Pretoria, op hede die Detiende dag can Desember Eenduisand Negehonderd Agt-en-dertig
PATRICK DUNCAN
Governor-General
PATRICK DUNCAN
Goewerneur-generaal
By Command of His Excellency the
Governor-General-in-Council
Op las van Sy Eksellensie die
Goewerneur-generaal-in-rade
J. KEMP J. KEMP