Exactly typed version of Government Notice 1605 of 1942
promulgated in Government Gazette dated 14 August 1942


No. 1605. ][14 August 1942. No. 1605. ][14 August 1942.
Dit het Sy Eksellensie die Goewerneur-generaal-in-rade behaag om, kragtens die bepalings van artikel hondered-en-twaalf van die "Zuid-Afrikaanse Verdedigings Wet, 1912" (Wet No. 13 van 1912), die plek wat op die oomblik te Ladysmith, Kimberley en Simonstad as detensiekaserne gebruik word, te verklaar as 'n plek waarheen 'n nie-blanke lede van die Verdedigingsmag wat ingevolge die Reglement van Dissipline tot gevangenisstraf of detensie veroordeel is, gestuur kan word om sy straf te ondergaan. His Excellency the Governor-General-in-Council has been pleased, under the provisions of section one hundred and twelve of the South Africa Defence Act, 1912 (Act no. 13 of 1912), to appoint the premises at present being used at Ladysmith, Kimberley en Simonstown, to be places where a non-European member of the Defence Forces, sentenced under the Military Discipline Code to imprisonment or detention, may be ordered to undergo that sentence.