Exactly typed version of Proclamation 131 of 1943
promulgated in Government Gazette dated 23 July 1943


No. 131, 1943. ] No. 131, 1943. ]
Kragtens die bevoegdheid aan my verleen by artikel een bis van die Wet op OorlogsmaatreŽls, 1940 (Wet No. 13 van 1940), soos ingevoeg deur artikel een van die OorlogsmaatreŽls Wysigingswet, 1940 (Wet No. 32 van 1940), vaardig ek hierby die regulasie wat in die Bylae tot hierdie Proklamasie vervat is, uit.
Hierdie Proklamasie heet OorlogsmaatreŽl No. 54 van 1943.
Under the powers vested in me by section one bis of the War Measures Act, 1940 (Act No. 13 of 1940), as inserted by section one of the War Measures Amendment Act, 1940 (Act No. 32 of 1940), I do hereby make the regulation set forth in the Annexure to this Proclamation.
This Proclamation shall be called War Measure No. 54 of 1943.
GOD BEHOEDE DIE KONING.
GOD SAVE THE KING.
Gegee onder my Hand en die GrootsŽel van die Unie van Suid-Afrika te Pretoria, op hede die Dertiende dag van Julie Eenduisand Negehonderd Drie-en-Viertig. Given under my Hand and the Great Seal of the Union of the South Africa at Pretoria, this the Thirteenth day of July One Thousand Nine hundred and Forty-three.
PATRICK DUNCAN
Goewerneur-generaal
PATRICK DUNCAN
Governor-General
Op las van Sy Eksellensie die
Goewerneur-generaal-in-rade
By Command of His Excellency the
Governor-General-in-Council
J. C. SMUTS J. C. SMUTS
BYLAE
ANNEXURE
REGULASIE: WYSIGING VAN OORLOGSMAATREEL No. 1 VAN 1940 WAT 'N REGULASIE BEVAT BETREFFENDE BEVOEGDHEDE VAN LEDE VAN KORPS VAN MILITÍRE POLISIE
OorlogsmaatreŽl No. 1 van 1940 (Proklamasie No. 198 van 1940 wat in die Staatskoerant No. 2815 van 4 Oktober 1940, verskyn) word hierby gewysig deur die woorde "en 'n polisiedienaar" na die woorde "vredesbeampte" in te voeg.
REGULATION: AMENDMENT OF WAR MEASURE No. 1 OF 1940 CONTAINING A REGULATION RELATING TO THE POWERS OF MEMBERS OF MILITARY POLICE CORPS
War Measure No. 1 of 1040 (Proclamation No. 198 of 1940 appearing in Government Gazette No. 2815 of 4th October, 1940) is hereby amended by the insertion of the words "and a policeman" after the words "peace officer" therein.