Vorige Uitgawes

Soek deur  Die Kerkpad


Inhoud

REDAKSIONEEL

HOOFARTIKEL:
Tweërlei Genade

SKRIFOORDENKING:
Na waters waar rus is, lei Hy my heen

AKTUEEL
Die węreldkonferensie teen rassisme

Kleurlinggesin weggewys by APK Erediens

Persoonlike Kapelaan vir Kaapstadse Burgemeester, Peter Marais

Waarheen is die węreld op pad?

Lotery en die algemene sinodalekommissie (ASK) waarheen is die NG Kerk met sy Lidmate op pad?

"God? Geloof in 'n moderne tyd"

Dr Ben du Toit se omstrede uitlatings oor God en die Geloof in ons tyd

NG Kerk se Ring van Heilbron: Standpunt insake die Woord van God

Die historiese werke van Flavius Josephus

Kindernagmaal

KERKLIKE JOERNAAL: 
Katkesasieboekies: "Ken, vertrou en doen"

Bybelvertalingsimposium op 20 - 22 Augustus 2001

Die nuwe Bybelvertaling

Algemene Kerkvergadering NH Kerk 

Ds AH(Andries) Mulder geëmeriteer

OPVOEDING EN ONDERWYS:
Deputate CO (GKSA) reageer op uitsprake van minister van onderwys

KERK, STAAT EN MAATSKAPPY:
Die pad na herstel

PERSRUBRIEK: 
Suid-Afrikaanse handves van menseregte Edel handves? - Watwou!


Piet Breytenbach, Potgietersrus skryf in DIE HERVORMER 1 Julie 2001, oor die nuwe Lieboek

Nogmaals die passiespel in Oberammergau

Ekonomie: Wetenskap van Rentmeesterskap

Huwelik as instelling verval in die weste

Gesprek met die lesers

MEDIESE ETIEK: 
Die Vierde Bede tydens siekte en genesing

INTEKENING

REDAKSIE

Die Kerkpad
"Laat ons wandel in die lig van die Here"
(Jes 2 ; 3 - 5)

Jaargang 5  No 5 September 2001

KERKLIKE JOERNAAL

ALGEMENE KERKVERGADERING NH KERK

30 September tot 6 Oktober 2001

 

Die ses en sestigste Algemene Kerkvergadering van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika gaan DV vanjaar plaasvind in die week vanaf Sondag, 30 September (opening) tot Saterdag, 6 Oktober. Die Agenda word volgens laasjaar se amptelike besluitneming nie meer as vertroulik beskou nie. Dit is reeds op die webblad van die Kerk gepubliseer. Neels Jackson, kerklike verslaggewer van BEELD, lewer die volgende verslag daaroor (8 Augustus 2001)

Die Hervormde Kerk moet bely dat apartheid ''na sy wese onregverdig en sondig'' is, belydat hy die stelsel self ondersteun het en dat hy self 'n stelsel van apartheid in sy midde beoefen het en steeds duld.

Daarby moet die kerk sy onvoorwaardelike verskoning aanbied aan mense wat deur die apartheidstelsel onderdruk is., teenoor mense wat by eredienste van die kerk weggewys is oor hul velkleur en teenoor mense wat in die kerk vervolg is oor hul teenstand van apartheid.

Dit is een van die voorstelle wat begin Oktober deur die algemene vergadering van die Hervormde Kerk oorweeg moet word.

Die kwessie van skuldbelydenis kan 'n lewendige debat ontlok omdat menings in die kerk daaroor wyd uiteenloop. Dit blyk daaruit dat die kommissie wat die saak moes bestudeer, nie eenstemmigheid kon bereik nie en dat lede met uiteenlopende voorstelle na die vergadering kom.

Naas bogenoemde voorstel, is daar twee ander voorstelle wat albei sę dat die Hervormde Kerk nie die proses van skuldbelydenis oor apartheid wat die afgelope jare in Suid-Afrika gevoer is, kan onderskryf nie.

Een beswaar teen sulke skuldbelydenisse is die teologiese inhoud wat daaraan gegee word, en 'n tweede is die ''wyse waarop een groep (wit Afrikaners) eensydig verneder, verketter en uitgesonder word as alleen verantwoordelik vir alles wat die afgelope dekades sleg en verkeerd was''.

Die agenda bevat ook ingrypende gedagtes oor die predikantsamp en beroepstelsel. Dit behels onder meer die moontlikheid dat predikantsposte in die kerk geadverteer kan word en mense kan aansoek doen daarvoor dat predikante verplaas kan word of standplase kan omruil en dat mense deeltyds predikant kan wees terwyl hulle ander werk doen.

Onder ekumene word die moontlikheid genoem dat die kerk bande met die Węreldraad van Kerke, die Węreldbond van Gereformeerde Kerke en sy Suid-Afrikaanse takstruktuur en met die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke kan smee.

Ander sake wat tot lewendige besprekings kan lei, is die historiese Jesus en die maagdelike geboorte; die Belharbelydenis; kelkies by die nagmaal; die gebruik van druiwesap by die nagmaal; die verhouding met die swart Hervormde Kerk in Suidelike Afrika; homoseksualiteit; en plaasmoorde.