Vorige Uitgawes

Soek deur  Die Kerkpad


Inhoud

REDAKSIONEEL

HOOFARTIKEL:
TweŽrlei Genade

SKRIFOORDENKING:
Na waters waar rus is, lei Hy my heen

AKTUEEL
Die wÍreldkonferensie teen rassisme

Kleurlinggesin weggewys by APK Erediens

Persoonlike Kapelaan vir Kaapstadse Burgemeester, Peter Marais

Waarheen is die wÍreld op pad?

Lotery en die algemene sinodalekommissie (ASK) waarheen is die NG Kerk met sy Lidmate op pad?

"God? Geloof in 'n moderne tyd"

Dr Ben du Toit se omstrede uitlatings oor God en die Geloof in ons tyd

NG Kerk se Ring van Heilbron: Standpunt insake die Woord van God

Die historiese werke van Flavius Josephus

Kindernagmaal

KERKLIKE JOERNAAL: 
Katkesasieboekies: "Ken, vertrou en doen"

Bybelvertalingsimposium op 20 - 22 Augustus 2001

Die nuwe Bybelvertaling

Algemene Kerkvergadering NH Kerk 

Ds AH(Andries) Mulder geŽmeriteer

OPVOEDING EN ONDERWYS:
Deputate CO (GKSA) reageer op uitsprake van minister van onderwys

KERK, STAAT EN MAATSKAPPY:
Die pad na herstel

PERSRUBRIEK: 
Suid-Afrikaanse handves van menseregte Edel handves? - Watwou!


Piet Breytenbach, Potgietersrus skryf in DIE HERVORMER 1 Julie 2001, oor die nuwe Lieboek

Nogmaals die passiespel in Oberammergau

Ekonomie: Wetenskap van Rentmeesterskap

Huwelik as instelling verval in die weste

Gesprek met die lesers

MEDIESE ETIEK: 
Die Vierde Bede tydens siekte en genesing

INTEKENING

REDAKSIE

Die Kerkpad
"Laat ons wandel in die lig van die Here"
(Jes 2 ; 3 - 5)

Jaargang 5  No 5 September 2001

KERKLIKE JOERNAAL

BYBELVERTALINGSIMPOSIUM OP 20 - 22 AUGUSTUS 2001

-  BERIG IN DIE KERKBLAD, 18 JULIE 2001  -

Die Nasionale Sinode van die Gereformeerde Kerke, Januarie 2000, het 'n belangrike besluit geneem oor 'n moontlike derde vertaling van die Bybel in Afrikaans. Die Deputate Bybel het opdrag gekry om ernstig aandag te gee aan die bevordering van die saak van 'n brontaal-georiŽnteerde vertaling in moderne Afrikaans.

'n Brontaal-georiŽnteerde vertaling probeer om die leser woord-vir-woord nader te bring aan die idioom waarin die Bybel in die oorspronklike tale geskryf is. 'n Mens kan sÍ dit is 'n meer letterlike vertaling van die Bybel. In Arikaans is die 1933/53 vertaling 'n voorbeeld van hierdie benadering. Die opdrag van die Sinode hou verband met die moontlikheid om weer 'n letterlike vertaling van die Bybel in Afrikaans te bied, maar dan in ''moderne'' Afrikaans.

Omdat 'n taal soos Afrikaans dinamies is en voortdurend ontwikkel en uitbrei, is so 'n projek noodsaaklik. In ander tale is soortgelyke projekte in die onlangse verlede ook voltooi, byvoorbeeld die New King James Version (1982) in Engels.

Bybelvertaling is 'n baie gespesialiseerde werk wat kennis van 'n hele aantal vakdissiplines vereis. Die Bybelgenootskap het in die lig daarvan besluit om 'n simposium te hou waartydens verskillende fasette van die proses deur vakkundiges belig sal word.

'n Moontlike uitkoms van hierdie simposium kan wees dat die inisiatief rondom 'n derde Afrikaanse vertaling van die Bybel konkreet gestalte sal kry. Prof Jorrie Jordaan is een van die vakspesialiste wat tydens die simposium 'n voordrag sal lewer. Prof Heilna du Plooy van die PU vir CHO lewer ook 'n voordrag.

Hierdie simposium sal DV plaasvind van 20 - 22 Augustus 2001 by Bybelhuis in Kempton Park. Die GKSA word by die simposium verteenwoordig deur proff Fika J van Rensburg, Jorrie Jordaan, Paul KrŁger, dr Braam KrŁger en mnr Hans van Deventer.