Vorige Uitgawes

Soek deur  Die Kerkpad


Inhoud

REDAKSIONEEL

HOOFARTIKEL:
Twerlei Genade

SKRIFOORDENKING:
Na waters waar rus is, lei Hy my heen

AKTUEEL
Die wreldkonferensie teen rassisme

Kleurlinggesin weggewys by APK Erediens

Persoonlike Kapelaan vir Kaapstadse Burgemeester, Peter Marais

Waarheen is die wreld op pad?

Lotery en die algemene sinodalekommissie (ASK) waarheen is die NG Kerk met sy Lidmate op pad?

"God? Geloof in 'n moderne tyd"

Dr Ben du Toit se omstrede uitlatings oor God en die Geloof in ons tyd

NG Kerk se Ring van Heilbron: Standpunt insake die Woord van God

Die historiese werke van Flavius Josephus

Kindernagmaal

KERKLIKE JOERNAAL: 
Katkesasieboekies: "Ken, vertrou en doen"

Bybelvertalingsimposium op 20 - 22 Augustus 2001

Die nuwe Bybelvertaling

Algemene Kerkvergadering NH Kerk 

Ds AH(Andries) Mulder gemeriteer

OPVOEDING EN ONDERWYS:
Deputate CO (GKSA) reageer op uitsprake van minister van onderwys

KERK, STAAT EN MAATSKAPPY:
Die pad na herstel

PERSRUBRIEK: 
Suid-Afrikaanse handves van menseregte Edel handves? - Watwou!


Piet Breytenbach, Potgietersrus skryf in DIE HERVORMER 1 Julie 2001, oor die nuwe Lieboek

Nogmaals die passiespel in Oberammergau

Ekonomie: Wetenskap van Rentmeesterskap

Huwelik as instelling verval in die weste

Gesprek met die lesers

MEDIESE ETIEK: 
Die Vierde Bede tydens siekte en genesing

INTEKENING

REDAKSIE

Die Kerkpad
"Laat ons wandel in die lig van die Here"
(Jes 2 ; 3 - 5)

Jaargang 5  No 5 September 2001

PERSOONLIKE KAPELAAN VIR

KAAPSTADSE BURGEMEESTER, PETER MARAIS

Met betrekking tot die bogenoemde kritiseer die voormalige leraar van die Gereformeerde Kerk Thabazimbi, Cassie Aucamp, tans aktief betrokke in die partypolitiek as leier van die AEB, die aanstelling en vergoeding van pastoor Theo Noble vir di funksie.

Sonder om ons as redaksie by die partypolitiek te skaar, stem ons volmondig saam met die gestelde argument. Dit verskyn in 'n mediaverklaring van die AEB, gedateer 9 Augustus 2001. Dit lui as volg:

''Die vergoeding van R500 per uur wat pastoor Theo Noble (volgens sy eie getuienis voor die Heath-kommissie) as persoonlike kapelaan van die Kaapstadse Burgemeester, Peter Marais ontvang, is 'n groter skandaal as die klaarblyklike gekook met die straatnaam-stembriewe.

''Hierdie bedrag is in die eerste plek buitensporig en totaal buite verhouding met normale vergoeding van predikante. ...

"Die aanstelling van 'n spesiale kapelaan vir sodanige dienste is 'n onnodige luukse en bowendien onskriftuurlik. Gesien vanuit die kant van die kapelaan leer die Skrif dat 'n bedienaar van die Woord versorg word, ten einde al sy tyd aan die Woordbediening te kan wy. 'n Tarief per uur vir pastorale werk van 'n predikant is strydig met alle aanduidinge vanuit die Skrif.

"Gesien vanuit die kant van die burgemeester is dit immers so dat hy lidmaat is van 'n gemeente, en dat hy as sodanig deur sy eie leraar binne gemeenteverband bedien word. As voorbeeld kan genoem word dat dr Pieter Bingle oud-president De Klerk se pastor en geestelike versorger was. Hierdie funksie het hy gewoon sonder enige spesiale staatsvergoeding as predikant van die Gereformeerde Kerk Kaapstad, waar De Klerk lidmaat was, vervul.

"Dit is wel normale praktyk dat 'n stadsraad 'n kapelaan kan h om sekere amptelike en openbare funksies te vervul. Selfs dit is egter nie 'n praktyk wat aangemoedig moet word nie, aangesien predikante daagliks hierdie tipe funksie gratis vervul as deel van die opdrag waaronder hulle na 'n gemeente beroep is, naamlik om die Woord te bedien, binne en buite die gemeente.

"Die situasie rondom pastoor Noble en sy buitesporige vergoeding dien geensins daartoe dat die beeld van die kerk in die o van die wreld gebou word nie. Inteendeel. Dit kontamineer die kerk en predikante met 'n negatiewe soustrein-sindroom."