Vorige Uitgawes

Soek deur  Die Kerkpad


Inhoud

REDAKSIONEEL

HOOFARTIKEL:
Die glybaan af ... Úf die reformasiepad op?

AKTUEEL: Geweldskultuur in SA       

SKRIFOORDENKING:
Die enige ware God (Deut 6:4)

Die wyse manne uit die Ooste

Die vrou in die kerklike ampte?

Wat is 'n Lewenbeskouing?

Die Apostoliese Geloofsbeleidenis teenoor die Nuwe Hervorming

KERKLIKE JOERNAAL: 
Sake op die Agenda Sinode GKSA

Regeringsplan TersiÍre Onderwys

Vroue in die GKSA in ampte?

Beskrywingspunt PS Bosveld oor toekenning PU vir CHO eredoktorsgraad aan biskop Desmond Tutu

OPVOEDING EN ONDERWYS:
Kommentaar op die manifes oor waardes, opvoeding en demokrasie

KERK, STAAT EN MAATSKAPPY:
Valse gelykheid

PERSRUBRIEK: 
Nog 'n parafraserende Bybel 

Kerklike besinning oor die persoon van Jesus Christus

Nie verskuilde agendas

Die "Israel-visie" - 'n verwronge Skrifbeskouing

Ewige rus in skadu van Voortrekkermonument

GESPREK MET LESERS: Evolusie en die Bybel

MEDIESE ETIEK: 
Gesondheidsrisiko en mediese fondse

INTEKENING

REDAKSIE

Die Kerkpad
"Laat ons wandel in die lig van die Here"
(Jes 2 ; 3 - 5)

Jaargang 7  No 1 Januarie 2003

Die Kerkpad -'n Orgaan vir die ontwikkeling van die gereformeerde lewe en vir voorligting en kommentaar oor die leerstellige stromings en feitlike verwikkelinge in die kerklike bestaan. Indien u belangstel in die inhoud hiervan en nog nie hierop ingeteken het nie, pos dan asseblief u finasiŽle bydrae, tesame met die invulstrokie  (agteraan die kopie van hierdie uitgawe) aan die daarop vermelde adres.

Verantwoordelike Redakteur:  P van der Kooi
Redaksiekommissie:  Di SA Cilliers, JP Coetzee en BC Smit

Posadres:   Posbus 4237  -  PRETORIA   0001
Telefoon / Faks:   (012) 332 0879 
E-Pos:   kerkpad@mweb.co.za