Vorige Uitgawes

Soek deur  Die Kerkpad


Inhoud

REDAKSIONEEL

HOOFARTIKEL:
Die glybaan af ... Úf die reformasiepad op?

AKTUEEL: Geweldskultuur in SA       

SKRIFOORDENKING:
Die enige ware God (Deut 6:4)

Die wyse manne uit die Ooste

Die vrou in die kerklike ampte?

Wat is 'n Lewenbeskouing?

Die Apostoliese Geloofsbeleidenis teenoor die Nuwe Hervorming

KERKLIKE JOERNAAL: 
Sake op die Agenda Sinode GKSA

Regeringsplan TersiÍre Onderwys

Vroue in die GKSA in ampte?

Beskrywingspunt PS Bosveld oor toekenning PU vir CHO eredoktorsgraad aan biskop Desmond Tutu

OPVOEDING EN ONDERWYS:
Kommentaar op die manifes oor waardes, opvoeding en demokrasie

KERK, STAAT EN MAATSKAPPY:
Valse gelykheid

PERSRUBRIEK: 
Nog 'n parafraserende Bybel 

Kerklike besinning oor die persoon van Jesus Christus

Nie verskuilde agendas

Die "Israel-visie" - 'n verwronge Skrifbeskouing

Ewige rus in skadu van Voortrekkermonument

GESPREK MET LESERS: Evolusie en die Bybel

MEDIESE ETIEK: 
Gesondheidsrisiko en mediese fondse

INTEKENING

REDAKSIE

Die Kerkpad
"Laat ons wandel in die lig van die Here"
(Jes 2 ; 3 - 5)

Jaargang 7  No 1 Januarie 2003

KERKLIKE JOERNAAL

Beskrywingspunt van die partikuliere sinode Bosveld insake toekenning

van 'n PU vir CHO - eredoktorsgraad aan Aartsbiskop Desmond Tutu,

aan die Nasionale Sinode GKSA te Potchefstroom, Januarie 2003

Die Gereformeerde kerke in die ressort van Partikuliere Sinode Bosveld spreek hul misnoeŽ uit met die toekenning van ‘n eredoktorsgraad aan Aartsbiskop Desmond Tutu.

Hulle vind dit toenemend moeilik om studente te motiveer om aan die PU vir CHO te studeer. Sodanige toekennings bring ook die gemeen akkoord ten opsigte van die betaal van ramings aan die PU vir CHO in gedrang.

Die Sinode verwys na die PU vir CHO se eiesoortige oorsprong. Die oorspronklike stigters wou ‘n sentrum vir HoŽr Onderwys oprig waar Christenstudente in die lig van die waardestelsels wat in die Woord van God vervat word, die wetenskap sou kon bestudeer. In die lig daarvan het die GKSA telkens sy steun aan die PU vir CHO bevestig. (Sien Handelinge 1982, bl.51, Art.27, pt.2; Handelinge 2000, Art.18.2, pte. 4.11 en 4.29, bl 355 en 356)

Op die amptelike webblad van die PU vir CHO word die volgende voorneme van die Raad van die PU vir CHO gegee:(http://puk.ac.za/nuus nuus134,html) "Die Raad van die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike HoŽr Onderwys het op sy vergadering van 27 Junie die besluit goedgekeur dat ‘n eredoktorsgraad aan Aarstbiskop Desmond Mpilo Tutu (71) toegeken word. Die Raad het besluit om diť graad aan Aartsbiskop Tutu toe te ken op grond van sy oortuigde en diep deurleefde Christelike lewensbeskouing en die praktiese en daadwerklike manier waarop hy sy Christenskap uitgeleef het. Aartsbiskop Tutu word ook vereer vir sy buitengewone en onbaatsugtige diens op kerklike, staatkundige en maatskaplike terrein. Hy word verder ook uitgesonder vir die merkwaardige bydrae wat hy gelewer het tot die uitbou van die Christendom in Suid-Afrika deur die versoeningsrol wat hy in die Suid-Afrikaanse geskiedenis gespeel het. Die Raad het eenparig besluit om Tutu met ‘n eredoktorsgraad te vereer ...".

Volgens die Sinode se afleiding gaan die Raad dus die eredoktorsgraad toeken aan Aartsbiskop Desmond Tutu op grond van :

a "...sy oortuigde en diep deurleefde Christelike lewensbeskouing en die praktiese en daadwerklike manier waarop hy sy Christenskap uitgeleef het",

b "...vir sy buitengewone en onbaatsugtige diens op kerklike, staatkundige en maatskaplike terrein" en

c "... word (hy) verder ook uitgesonder vir die merkwaardige bydrae bydrae wat hy gelewer het tot die uitbou van die Christendom in Suid-Afrika deur die versoeningsrol wat hy in die Suid-Afrikaanse geskiedenis gespeel het".

Bogenoemde beskrywing staan, volgens die Sinode, in direkte botsing met die leer en lewe van die kandidaat, Aartsbiskop Tutu, om die volgende redes:

Sy Gods- en Skrifbeskouing bots met die Bybelse openbaring

1. Hy verwerp die soewereiniteit en enigheid van God. Hy het in die openbaar verklaar dat die G(g)od van die Hindoes, Moslems en Christene dieselfde is. Dit was ‘n uitspraak tydens ‘n TV program oor sy lewe.

2. Hy verwerp die maagdelike geboorte van die Here Jesus. Hy stel: "Some people thought there was something odd about Jesus’ birth...It may be that Jesus was an illegitimate son." (Cape Times, 24-10-1980)

3.Hy handhaaf ‘n onskriftuurlike siening oor die werking van die Heilige Gees. Hy stel: "The Holy Spirit is not limited to the Christian church. For example, Mahatma Ghandi Cathedral, Pretoria, 23.11.78).

Aartsbiskop Tutu se lewensbeskouing is glad nie Bybel-gefundeerd nie, maar wortel in die Sosialisme en die GodloŽnende, rewolusionÍre Kommunisme.

Hy verklaar hom openlik as ‘n aanhanger van die Kommunisme en beskou homself as ‘n Sosialis. Hy stel: "Communist China will provide a very good model for developing countries." (Washington Inquirer 29.8.1986). "I am a socialist. I hate capitalism...I think I would use Marxist insights... (Sunday Times, 29.12. 1985, idea32/83; Inside South Africa, April 1998.)

In sy vergelyking van jeuggeweld met prediking, openbaar hy hom duidelik as ‘n voorstander van die rewolusionÍre metode wat op die Kommunisme gegrond is. Hy stel: "One young man with a stone in his hands can achieve far more than I can with a dozen sermons. (Daily Telegraph, London, Nov.1984). "You build up ‘n process of disobeying on a massive scale, that will mean nearly all the laws in the statute book, so that this country becomes ungovernable."(Eloff Report, 1984).

Hierin wyk hy radikaal af van die beginsel van Skriftuurlike verset, waarin die eer van God voorop gestel word. (Hand. 4:19) Die resultaat alleen bepaal die metode om geweldadige anargie op te wek.

Sy huweliksbeskouing is bedenklik. Hy stel die volgende: "Rejecting gays is nearly the ultimate blasphemy." (Cape Times, 25.4.1996). Indien so ‘n paartjie van dieselfde geslag na my toe kom en ek is tevrede dat hulle die implikasies van so ‘n daad van trou begryp, sal ek bereid wees om vir hulle te bid en aan hulle my seŽn te gee... . Vir my is die ergste dat homofobie gays en lesbiŽrs dwing tot valsheid. Dit maak dat God se kindes ‘n leuen moet leef. Ek hoop ons kan besef dat Jesus gesÍ het ‘dat die waarheid 'n mens vry maak.’"(Insig September 1996) .

In die betrokke artikel word daar ook geskryf dat Tutu ook ten gunste daarvan is dat kinders op skole geleer moet word dat daar verskillende seksuele oriŽntasies is waaronder homo-seksueles waarmee "hulle met verantwoordelikheid moet omgaan en onbevooroordeeld daarteenoor moet staan."

Hy suggereer ‘n parallel in die dood van Christus en die dood van Chris Hani – ‘n beskouing wat direk terug te voer is na die leer van die Teologie van die Rewolusie. Hy stel: "Let us recall that God extracted out of the death of Jesus Christ a great victory, the victory of life over death, that God showed in the victory of Jesus that goodness is stronger than evil, that light is stronger than hate. God is telling us the same message in the horrible death of Chris Hani. His death is not a defeat. His death is our victory. His death is the victory of truth, the truth of lideration." (Cape Times, 9.4.1996)

Hieraan gemeet is, aldus die Sinode, die PU vir CHO se motivering van ‘n eredoktorsgraad nie in ooreenstemming met die GKSA se belydenis nie. En, na hul oortuiging, ook nie met die belydenis van die meerderheid van studente, dosente en oudstudentekorps nie. Dit dra die karakter van sinkretisme, eerder as Skrifgefundeerdheid.

Sedert sy oprigting het die GKSA solidÍr by die PU vir CHO gestaan – onder andere in die ramings waarvan deel aan die PU vir CHO gegee is. Met hierdie toekenning van ‘n eredoktorsgraad aan ‘n persoon wie se leer en lewe nie in die Gereformeerde kerkverband aanvaar kan word nie, op grond van ‘n motivering wat nie die waarheid in Christus dien nie (vgl. 3.6.1), loop die PU vir CHO die gevaar om hom eensydig van die Gereformeerde Kerkverband te vervreem.

Die Sinode het op grond hiervan aanbeveel en besluit:

1. Dat die Part Sinode Bosveld hom met hierdie beskrywingspunt vereenselwig en dit deurstuur na die Nasionale Sinode te Potchefstroom.

2. Dat die Partikuliere Sinode se Deputate vir Christelike Onderwys alle Sinodebesluite rakende die gemeen akkoord tussen die GKSA en die PU vir CHO indringend ondersoek. 3. Dat die GKSA hulle van hierdie besluit van die Raad van die PU vir CHO distansieer.

4. Dat drie deputate uit die Partikuliere Sinode aangewys word om die beskrywingspunt aan die rektor van die PU vir CHO oor te dra.

5. Dat die GKSA met hierdie getuienis duidelik wil stel dat die PU vir CHO in leer en lewe die waarheid in Christus moet weerspieŽl